A vízminőség védelemről – Zöld Jövő est 2016. február 3.

Nyomtatóra optimalizált verzió, nyomtatás.

Összefoglaló
a Zöld Jövő február 3-i összejöveteléről, ahol a vízminőség védelemről beszéltünk,
Vendégünk volt Kovács Péter főosztályvezető, BM Vízgyűjtő gazdálkodási és vízvédelmi Főosztály
Előirányzott témáink voltak, vízvédelem, széles és lokálisabb értelemben, a Kárpát-medence adottságai, felszíni és felszín alatti vizek, mennyiség, minőség, veszélyek, kitermelés, a megújuló jelleg, szabályozások, EU irányelvek és hazai megjelenésük, vízgyűjtő gazdálkodás.
A helyi érdeklődők mellett megjelent Kemény Attila, korábbi többszörös környezetügyi államtitkár, a vízügy jó ismerője, művelője, és Záray Gyula professzor, az ELTE Környezettudományi Kutatóközpontja igazgatója.
Bevezetőjében Mészáros Péter arra utalt, hogy témáink között gyakori a víz, annak minősége, védelme, és a korábbi összejöveteleken felvetődött, hogy a vízvédelem globális, és hazai, lokális kérdéseivel foglalkozzunk, felhívva erre a problémára a figyelmet.
Kovács Péter a Hazai vízpolitika címmel tartott bőséges előadást, de menetközben is volt mód konzultálni, kérdéseket felvetni. Globális megközelítésként kiemelte, hogy a Föld vízkészletei 97,2%-a sós, elsősorban tengervíz, és a maradék döntő része is a gleccserekben, jégtakarókban van. Ezért a vízkincs megőrzése, kezelése elsőrendű feladat. Ma már a vízkészletek hiánya, kimerülése, túlhasználata a világ számos részén helyi, térségi konfliktusok forrása, így a Közel és Közép Keleten, Észak Afrikában, Ausztráliában és az amerikai kontinensen is. Szó esett a Dunáról, mint a legnemzetközibb folyóról, 19 országot érintve, vízgyűjtőjén 81 millió lakossal. A hazai vízgazdálkodásnak jelentős múltja és jelene van, ennek fontos összetevője, hogy hatalmas, 111,5 km3-es az éves bejövő vízmennyiség, mely mindössze 6 km3 hazai vízbefolyással bővül, s az éves felhasználás 1,5 km3. Egyszerre van jelen hazánkban a vízben gazdagság, és a víz szegénység, eltérő területi eloszlásban, mely egyébként is hatalmas ingadozásokat mutat térben és időben akár egy éven belül is. A vizek kártételei, az árvizek, belvizek, ill. az aszályok ciklikusan ismétlődnek, egyre nagyobb extremitásokkal.
Kiemelte a Víz Keretirányelv jelentőségét – 2000/60/EK – ehhez kapcsolódó általános célkitűzés a vizek jó állapotának elérése. A kapcsolódó környezeti célkitűzések:
• a vizek állapotromlásának megakadályozása,
• a vizekkel kapcsolatban lévő ökoszisztémák védelme,
• a fenntartható vízhasználatok biztosítása,
• az emisszió csökkentésével a vízminőség javítása,
• a felszín alatti vizek védelme, fenntartható gazdálkodás,
• a szennyezettségi koncentráció bármely szignifikáns és tartós emelkedő tendenciájának megfordítása.
Fontos összetevői:
• ökológiai szemlélet (biológiai elemek),
• (nemzetközi) vízgyűjtő szint,
• integrált megközelítés: felszíni, felszín alatti és tengerparti vizek,
• a társadalom bevonása a végrehajtásba: nyílt tervezés,
• a tervek hat évenkénti felülvizsgálata.
A Víz Keretirányelv végrehajtása európai uniós összefogással zajlik, így a Vízgyűjtő Gazdálkodási tervek készítése ennek fontos eleme. A főbb kezelendő problémák: szerves szennyezés, tápanyag szennyezés, veszélyes anyagok okozta szennyezés, a hidro-morfológiai változások, az árvizek, aszályok, és a klímaváltozás. A vízgyűjtő gazdálkodási tervezés főbb összetevői: állapotértékelés, ökológiai és kémiai, környezeti célkitűzések, kivételek, intézkedési programok: alap és kiegészítő, gazdasági elemzések, társadalmi egyeztetések. A második vízgyűjtő gazdálkodási terv kihirdetése ez év tavaszán várható, Kormányhatározattal.
A végrehajtás fontos eleme a Kvassay Jenő Terv: a világot fenyegető vízválság elkerülése, a vízkészletek megőrzése utódainknak, hatékonyan éljünk a víz kínálkozó előnyeivel, és legyünk kellő biztonságban a fenyegető káraitól.
A kapcsolódó jövőkép elemek: elégséges és egészséges víz egyforma eséllyel álljon rendelkezésre minden vízhasználó számára, a természettel való harmónia fenntartása mellett, elérjük a hasznosítható vizek mennyiségének és minőségének a jó állapotát, megelőző vízkárelhárítás, a vízgazdálkodási rendszerek és a területhasználatok összehangolt átalakítása révén. A kapcsolódó programok, alap intézkedései:
• Szennyvíz program
• Ivóvízminőség-javító program
• Szennyezés-csökkentési programok
• IPPC irányelv
• Nitrát akcióprogram
• Natura 2000
Itt is fontos gondolat az integráció, más szektorokkal, szakpolitikákkal, és az EU támogatásokkal.
Fontos momentum a nyilvánosság bevonása, a vízgyűjtő gazdálkodási tervezésben, vitaanyagok, ennek fórumai a vízgazdálkodási tanácsok. A jelen tendenciák, több monitoring adat, kevesebb szürke víztest, jelentős állapotváltozás nem tapasztalható. Az árvízi irányelv tekintetében kockázat becslés készül, veszély és kockázati térképekkel, víz visszatartással, ellenőrzött elárasztással. A víz stratégiában 67 tervezési egység keretében folyik a munka.
Az aktuális prioritások: kétfunkciós csatornák, belvíz és öntözővíz, vízmegtartó rendszerek, vészhelyzeti kezelés, a védekezés hatékonysága. Települési tekintetben:
• Az állam szerepének erősítése a vízilétesítmények vagyonkezelésében, a vízszolgáltatásban, a víziközmű szolgáltatásban, a víziközművek állapotának javításában, az EU szabályozás teljesítésében
• A 98/83/EK Ivóvíz irányelvben foglalt kötelezettségek teljesítése, az Ivóvízminőség-javító Program teljes körű végrehajtása;
• A 91/271/EGK Szennyvíz irányelvben foglalt határidős kötelezettségek teljesítése;
• A településeken gondoskodni kell a csapadékvíz-gazdálkodásról, melynek során a keletkező csapadékvizek helyben-tartására és hasznosítására, valamint a települési és területi elvezető rendszerek megfelelő kapcsolatának kialakítására kell törekedni.
Szó esett még a Nemzetközi Duna Védelmi egyezményről, nemzetközi Duna nap, június 29., Duna Régió Stratégia, természeti környezet védelme, vízminőség helyreállítása és fenntartása, a környezeti kockázatok kezelése. Ezen túl is aktív nemzetközi részvétel, szerepvállalás a jellemző, magyar részről, korábban Budapest Water Summit ENSZ világtalálkozó, határvízi tevékenység.
Kapcsolódó honlapok: www.euvki.hu, www.vizeink.hu

Az est összefoglalója

2016. február 4. csütörtök

 • Loading Quotes...
 • Zöld kitekintés

  Levegõminõségi elõrejelzés
  Zöld könyvek,
  kiadványok

  Fitoland
  zöldek.lap
  zoldek.lap.hu
  Budafok-Tétény - cégek és apróhirdetés